زندگی نامه ابوعلی سینا

زندگی نامه ابوعلی سینا نویسنده کتاب شفاء و کتاب قانون طب

زندگی نامه ابوعلی سینا

امروز قصد دارم راجع به پزشک ریاضیدان فیزیکدان منجم و

فیلسوف اهل بلخ صحبت کنم که بعدها به ایران رفت و

ادامه مطلب …